Zápis konečného užívateľa výhod do obchodného registra

Novelou zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej ako „Zákon o ochrane pred legalizáciou príjmov“) vzniká podnikateľom opäť nová povinnosť. Ide o zápis „konečného užívateľa výhod“ do neverejnej časti obchodného registra.

Kto má povinnosť zápisu konečného užívateľa výhod ?

S účinnosťou od 01.11.2018  dochádza k povinnosti zápisu konečného užívateľa výhod do neverejnej časti obchodného registra pre všetky právnické osoby, ktoré sú zapísané v obchodnom registri. Výnimku tvoria iba právnické osoby, ktoré sú subjektom verejnej správy alebo emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu

Zmeny platia nielen pre už existujúce subjekty, ale aj pre novo zakladané spoločnosti, ktoré budú túto povinnosť riešiť v procese  zakladania firmy.

Kto je konečný užívateľ výhod ?

Zákon určuje za konečného užívateľa výhod vždy fyzickú osobu, ktorá skutočne ovláda alebo kontroluje firmu. Kategorizácia je rôzna, najčastejšie však pôjde o fyzické osoby, ktoré majú minimálne 25% podiel na hlasovacích právach vo firme alebo na jej základnom imaní. Kto všetko je považovaný za konečného užívateľa výhod ustanovuje § 6a zákona č. 297/2008 Z.z.

Čo to znamená v praxi ?

Každá existujúca právnická osoba v zmysle predchádzajúceho odseku tohto článku je povinná v neverejnej časti obchodného registra v  období od 1.11.2018 najneskôr do 31.12.2019 uviesť všetkých konečných užívateľov výhod. Tento zápis však nenahrádza zápis konečného užívateľa výhod do registra partnerov verejného sektora.

V prípade zakladania novej spoločnosti už budeme musieť teda okrem ostatných náležitostí identifikovať aj konečného užívateľa výhod, čo môže v malej miere predĺžiť čas procesu zakladania spoločnosti.

Požadované údaje o konečnom užívateľovi výhod sú v rozsahu:

  • Meno a priezvisko,
  • rodné číslo alebo dátum narodenia, ak rodné číslo nebolo pridelené,
  • adresa trvalého pobytu alebo iného pobytu,
  • štátna príslušnosť,
  • druh a číslo dokladu totožnosti,
  • údaje, ktoré zakladajú postavenie konečného užívateľa výhod podľa osobitného predpisu.

Zápis nie je spoplatnený žiadnym súdnym poplatkom. Je potrebné správne vyplniť požadované údaje a priložiť potrebné kópie dokumentov. Podanie sa vykonáva elektronicky. Najlepším riešením je využiť služby vášho účtovníka, ktorý podanie vykoná za vás.

Konečný užívatelia výhod 

Finančná spravodajská jednotka môže uložiť právnickej osobe a fyzickej osobe – podnikateľovi pokutu do 200 000,- €, ktorá nesplní alebo poruší povinnosť ustanovenú týmto zákonom.  Pri nedodržaní lehoty na zápis konečného užívateľa výhod, alebo pri nesprávnom uvedení údajov môže byť spoločnosť postihnutá sankciou do výšky 3 310,- €.


Ste naším klientom ? V tom prípade nás neváhajte kontaktovať ! Pre našich zákazníkov poskytujeme možnosť vykonať zápis konečného užívateľa výhod v akciovej cene 39,- €. 

Nemali by o tomto článku vedieť aj vaši známy?