Lehota na vrátenie preplatku na dani z príjmov za rok 2016

Marec je úspešne za nami. Daňové priznanie k daní z príjmov v riadnej lehote už máme podané. (ak ste neoznámili predĺženie lehoty na podanie daňového priznania). Tým šťastnejším vyšiel preplatok na dani. Kedy vám ho však daňový úrad vráti ? Dozviete sa v našom článku.

Definícia daňového preplatku je uvedená v § 2 písm. d) daňového poriadku – daňový preplatok sa chápe ako suma platby, ktorá prevyšuje splatnú daň. Jednoducho povedané, ak ste v priebehu roka zaplatili na preddavkoch vyššiu daň, ako vám vyšla v daňovom priznaní, vznikol vám daňový preplatok. O jeho vrátenie však môžete žiadať iba v prípade, ak suma preplatku je viac ako 5,- EUR. Žiadosť o vrátenie je súčasťou daňového priznania, kde sa priamo „zaškrklo“ políčko, že žiadate vrátiť preplatok na dani.

Lehota na vrátenie preplatku na dani z príjmov je 40 dní a začína plynúť po uplynutí lehoty na podanie daňového priznania.  Ak ste teda podali daňové priznanie v riadnej lehote, preplatok vám bude vrátený do 10 mája 2017. V prípade, ak ste využili možnosť predĺženia lehoty na podanie daňového priznania a to bolo podané do 30.06.2017, preplatok vám bude vrátený do 10.08.2017

Pozor však na to, či nemáte voči daňovému úradu iný splatný záväzok. V prípade zamestnanca, ktorý si sám podáva daňové priznanie, je to veľmi málo pravdepodobné, a preto by mal preplatok očakávať v lehote vyššie uvedenej. Ak ste však podnikateľ, skôr ako dôjde k vyplateniu preplatku, správca dane preverí, či neeviduje voči vám nedoplatok na iných daniach (napríklad na daní z motorových vozidiel) alebo iný splatný záväzok. Ak sa zistí, že ste slangovo povedané daňovému úradu niečo dlžný, v tom prípade správca dane použije preplatok :

  • na úhradu splatných daní, ktoré máte neuhradené alebo na ktorých vám vznikol nedoplatok,
  • na úhradu splatného preddavku na daň, ak máte povinnosť platiť preddavky,
  • na úhradu exekučných nákladov a hotových výdavkov,
  • na cle a nedoplatku na iných platbách.

Oznámenie o použitý vášho preplatku na úhradu iných daní alebo záväzkov vám samozrejme správca dane oznámi listom, v ktorom bude tento zápočet podrobne rozpísaný.

Zaujímavosťou je skutočnosť, že ak správca dane nevráti daňový preplatok na daní z príjmov v uvedenej lehote 40 dní, je povinný v lehote do 15 dní od neskoršieho vrátenia daňového preplatku rozhodnúť o priznaní úroku zo sumy daňového preplatku, ak jeho výška presiahne sumu 5 EUR. Skontrolujte si preto, či vám preplatok príde v stanovenej lehote – možno zistíte, že máte nárok aj na úrok z omeškania.

Nechce sa vám to overovať a sledovať ? Nevadí, na to sú tu predsa účtovníci. Kontaktuje toho vášho a spýtajte sa ho, ako to je vo vašom prípade.

Nemali by o tomto článku vedieť aj vaši známy?