Kedy sa stávate platiteľom DPH ?

Dobrovoľná alebo Povinná registrácia

Platcom DPH sa môžete stať dobrovoľne na základe dobrovoľnej registrácie alebo povinne po naplnení zákonných podmienok. Ak ste dobrovoľnú registráciu DPH nevykonali, je potrebné sledovať váš obrat, pretože ak dosiahnete za najviac 12 po sebe predchádzajúcich kalendárnych mesiacov obrat vo výške 49 790 EUR a viac,  ste povinný podať daňovému úradu žiadosť o registráciu pre daň z pridanej hodnoty. Lehota na podanie tejto žiadosti je do 20. dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom sa daný obrat dosiahol. Ďalšou z podmienok registrácie pre DPH je, aby mal podnik sídlo v tuzemsku, resp. miesto podnikania v tuzemsku,  alebo prevádzkareň v tuzemsku, alebo sa v tuzemsku obvykle zdržiaval.

V jednoduchosti povedané, ak vašu podnikateľskú činnosť vykonávate na Slovensku a prekročíte vyššie uvedený obrat, ste povinný sa registrovať pre DPH. Podstatné je si uvedomiť, že obrat za predchádzajúcich 12 mesiacov musíte testovať každý mesiac, nie iba na konci roka. Napríklad v máji 2016 si ako podnikateľ sledujete obrat za mesiace máj 2015 – apríl 2016. Keď zistíte, že za toto obdobie (máj 2015 – apríl 2016 = 12 mesiacov) ste dosiahli obrat v sume 49 790 EUR a viac, musíte do 20. mája 2016 podať žiadosť o registráciu pre DPH. Môže sa stať, že dosiahnete obrat skôr, ako uplynie obdobie 12 mesiacov. V tom prípade ste povinný nasledujúci mesiac po dosiahnutí obratu podať žiadosť o registráciu pre daň, aj keď ešte neuplynula doba 12 mesiacov.Žiadosť o registráciu na DPH podávate prostredníctvom tlačiva „Žiadosť o registráciu, oznámenie zmien a zrušenie registrácie na daň z príjmov a daň z pridanej hodnoty“. Proces povinnej registrácie pre DPH môže trvať do 21 dní odo dňa doručenia žiadosti. Pozor, platcom DPH sa nestávate automaticky, ale odo dňa uvedeného v Osvedčení o registrácií !

Znamená to, že môžete dostať osvedčenie o registrácii už 18. augusta, ale na osvedčení o registrácii bude uvedené, že sa stávate platiteľom DPH až od 1. septembra. Všetky vystavené faktúry s dátumom zdaniteľného plnenia (dátumom dodania) od 01.septembra a neskôr už vystavujete s DPH. Takisto od tohto dátumu ste povinný na všetkých vystavených dokladoch uvádzať svoje IČ DPH. Nezabudnite aj na povinnosť upozorniť všetkých svojich dodávateľov, že od 1. septembra máte pridelené IČ DPH. Rovnako tak aj nárok na odpočet DPH máte len z tých prijatých dokladov, ktoré majú dátum dodania 1. september a neskôr.  (Za istých okolností  máte nárok na odpočet DPH aj z faktúr prijatých ešte pred dátumom vzniku platcu DPH – musí však ísť o nadobudnutie majetku po splnení zákonných podmienok)

Štvrťročný alebo mesačný platca DPH

Ak prekročíte uvedený obrat 49 790,- € stávate sa štvrťročný platca DPH . Výška obratu pre tzv. kvartálneho platcu DPH je ohraničená sumou viac ako 49 790,- EUR a menej ako 100 000,- EUR. Ak však prekročíte za najviac 12 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov obrat vo výške 100 000,- EUR a viac, stávate sa mesačným platcom DPH. Keď to teda zhrnieme, platcov DPH možno rozdeliť na :

  • Štvrťročný platca DPH – obrat väčší ako 49 790,- € a zároveň menší ako 100 000,- €
  • Mesačný platca DPH – obrat väčší ako 100 000,- €

Povinnosť sledovať obrat Vám teda neskončí, ani keď sa stanete štvrťročným platcom DPH. Musíte si aj naďalej sledovať obrat za obdobie najviac 12 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov a evidovať, či obrat neprekročil hranicu 100 000,- €. Vtedy sa už stávate mesačným platcom DPH. Zmenu zo štvrťročného platiteľa DPH na mesačného neoznamujete na žiadnom tlačive.

Sleduje Váš účtovník obrat pre registračnú povinnosť ?

Problematika DPH je veľmi rozsiahla, preto Vám odporúčam konzultovať tieto veci s Vaším účtovníkom. Takisto povinnosť sledovať, či ste ako firma alebo živnostník prekročili daný obrat, by mal mať Váš účtovníkovi. Spýtajte sa svojho účtovníka, či sleduje Váš obrat.  Nezabudnite, že ak to Váš účtovník nesleduje a vaša firma obrat prekročí, ale sa neregistrujete, pokutu dostanete Vy!

Nemali by o tomto článku vedieť aj vaši známy?