Daňová optimalizácia – Prerušenie odpisov a Uplatnenie straty z minulých rokov

Odpočítanie daňovej straty ako spôsob optimalizácie dane

Dosiahla vaša firma za rok 2016 zisk? Nechcete platiť vysokú daň? Využite zákonné možnosti pre zníženie daňovej povinnosti. Možností je viac – v dnešnom článku si vysvetlíme optimalizáciu prostredníctvom daňovej straty z minulých rokov.

Za aké obdobie možno odpočítať daňovú stratu ?

Zákon hovorí, že daňová strata sa odpočítava rovnomerne počas  štyroch bezprostredne po sebe nasledujúcich zdaňovacích období. Štyri po sebe nasledujúce obdobia počítame od nasledujúceho obdobia, kedy strata vznikla – v jednoduchosti povedané 4 po sebe nasledujúce roky od vzniku straty.

Príklad : Spoločnosť Gama s.r.o. dosiahla v roku 2013 daňovú stratu vo výške 8 000,- €. Vykázanú stratu si môže odpočítať rovnomerne počas 4 po sebe nasledujúcich období. Znamená to, že stratu si môže odpočítať od základu dane vo výške 2000,- € v rokoch 2014,2015,2016,2017.

V akej výške možno odpočítať daňovú stratu ?

Stratu však nemožno odpočítať v jednom roku naraz v plnej sume, ale vždy iba vo výške ¼  zo súčtu daňových strát za posledné 4 roky. Daňová strata v daňovom priznaní sa odpočítava od základu dane daňovníka, ktorý vypočítame ako rozdiel medzi výnosmi a nákladmi s prihliadnutím na daňovú uznateľnosť. Ak firma v roku 2016 neuplatní odpočet ¼ daňovej straty z minulých období, táto časť straty ostane nevyužitá a prepadne.

Príklad : Spoločnosť Gama s.r.o. v roku 2016 vykázala základ dane vo výške 10 000 eur. V roku 2014 vykázala daňovú stratu vo výške 8 000 eur, v roku roka 2015 vykázala daňovú stratu vo výške 16 000 eur. V akej výške si môže firma odpočítať v roku 2016 daňové straty z predchádzajúcich období?

Daňovú stratu vykázanú z rokov 2014 a 2015 si môže firma odpočítať rovnomerne počas 4 bezprostredne po sebe nasledujúcich zdaňovacích období vo výške 1/4  daňových strát. V nadväznosti na príklad si tak firma môže z dosiahnutého zisku, resp. základu dane v roku 2016 odpočítať :

  • Stratu za rok 2014 vo výške 2 000 eur (strata v r. 2014 bola 8 000,- €, t.j. 8 000 : 4 = 2 000,- € počas štyroch rokov). Rok 2016 je v poradí druhým zdaňovacím obdobím, počas ktorého si môže firma uplatniť odpočet daňovej straty z roku 2014.
  • Stratu za rok 2015 vo výške 4 000 eur (strata v r.2015 bola 16 000,- €, t.j. 16 000 : 4 = 4 000,- €), pričom rok 2016 je v poradí prvým zdaňovacím obdobím, počas ktorého si môže uplatniť odpočet daňovej straty z roku 2015.

Spolu si teda spoločnosť Gama s.r.o. v roku 2016 môže odpočítať daňovú stratu vykázanú v predchádzajúcich zdaňovacích obdobiach vo výške 6 000 eur. Jej základ dane bude tak vo výške 4 000,- € a spoločnosť ušetrila na daniach sumu 1 320,- €

Prerušenie odpisov – spôsob ako zabrániť prepadnutiu daňovej straty

Ak spoločnosť nedosiahne v roku 2016 zisk a teda ani vysoký  základ dane, neuplatní si nárok na odpočet daňovej straty. Keďže však vieme, že stratu možno odpočítať iba 4 po sebe nasledujúce obdobia, strata, ktorú si neuplatníme v roku 2016 jednoducho prepadne.

Jedným zo spôsobov, ako zabrániť „prepadnutiu“ daňovej straty je prerušenie daňových odpisov. Princíp je jednoduchý. Prerušenie daňových odpisov spôsobí zvýšenie základ dane – a to práve firma potrebuje dosiahnuť (zvýšiť základ dane aby mohla odpočítať stratu). Daň napriek zvýšeniu základu dane platiť firma nebude, pretože uplatnením daňovej straty sa základ dane opäť zníži. A čo s neuplatneným daňovým odpisom za rok 2016 ? Uplatníme ho v roku 2017, poprípade neskôr – ten nám neprepadne !

Príklad: Vrátime sa k našej firme Gama s.r.o. (neplatca DPH). Za rok 2014 vykázala stratu vo výške 8 000,- € a za rok 2015 stratu vo výške 16 000,- €. Spolu tak vykazuje v roku 2016 straty v súčte za 24 000,- €. Za rok 2016 jej vychádza základ dane  3 000,- €, v ktorom sú už zahrnuté daňové odpisy automobilu vo výške 2 000 € a prístroja ako hnuteľného majetku sume 1 000 €. Za rok 2016 má nárok na uplatnenie ¼ zo súčtu daňových strát, a teda odpočítať stratu 6 000,- € (24 000 : 4).

Ale ! – v súčasnom stave môže firma uplatniť iba pomernú časť daňovej straty – najviac do výšky základu dane a teda 3 000,- € (základ dane = 3 000 €, odpočítať možno max 3 000,- €). V takom prípade by  jej základ dane bol nula a platila by iba daňovú licenciu vo výške 420 €. Zaplatenú daňovú licenciu môže v plnej výške v budúcnosti započítať. Príde však o možnosť v roku znížiť základ dane o 3 000 €, pretože odpočítať si firma Gama mohla od  základu dane 6 000,- €, ale vzhľadom na nízky základ dane v roku 2016 (3 000,-€) si odpočítala iba 3 000,- €, čo je pri sadzbe dane 21 % strata možnosti ušetriť 630,- € na daniach.

Spoločnosť Gama to však vyriešila a o možnosť odpočtu straty neprišla. Spoločnosť preruší daňové odpisy automobilu aj prístroja za rok 2016 – neuplatní tak daňové odpisy vo výške 3 000,- €. To bude mať za následok, že jej základ dane sa zvýši o neuplatnené daňové odpisy na 6 000,- €. Následne si ale spoločnosť uplatnením daňovej straty (6 000,- €) základ dane zníži opäť na rovnú nulu. Za rok 2016 tak zaplatí iba daňovú licenciu 420 eur, pričom v budúcnosti si ju môže v plnej výške započítať. Zároveň môže v budúcnosti uplatniť prerušený daňový odpis auta vo výške 2 000,- € a  stroja vo výške 1 000,- €, čo pri sadzbe dane z príjmov 21 % predstavuje daňovú úsporu 630,- €.

Dozvedeli sme spôsob, ako možno využiť prerušenie daňových odpisov a zabrániť tak tomu, aby prepadla daňová strata, ktorú si môže firma odpočítať. V praxi ide o legálny a často používaný spôsob optimalizácie základu dane. Kľúčové však je, aby o tejto možnosti vedel aj Váš účtovník. Ak vás zaujíma, ako by bolo možné optimalizovať aj vašu firmu, kontaktujte nás.

Nemali by o tomto článku vedieť aj vaši známy?