Daňová licencia za rok 2016

danova licencia

V aktuálnych mesiacoch väčšina podnikateľov rieši účtovnú závierku a daňové priznanie za rok 2016. Mnoho z Vás si kladie otázku, či sú ešte daňové licencie platné a kto ich musí platiť. Áno, aj v roku 2017 sú stále platné daňové licencie. Kto a akú výšku daňovej licencie bude musieť zaplatiť rozoberám v článku.

Kto musí platiť daňovú licenciu

Daňová licencia je povinnou pre všetky právnické osoby (s.r.o., a.s., družstvá a pod.) od r.2014 (zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov). Možno ju definovať ako minimálnu daň, ktorú musia zaplatiť všetky právnické osoby, bez ohľadu na to, či dosiahli stratu alebo zisk. V praxi sa najčastejšie stretávame s nasledovnými situáciami :

 • Firma vykáže za zdaňovacie obdobie stratu, t. j. v daňovom priznaní jej vychádza nulová daňová povinnosť, no napriek tomu je povinná zaplatiť daňovú licenciu
 • Spoločnosť dosiahne zisk, no vypočítaná daň je nižšia ako výška daňovej licencie – firma zaplatí daňovú licenciu v plnej výške
 • Firma dosiahne zisk, pričom vypočítaná výška dane je vyššia ako daňová licencia – v tomto prípade firma zaplatí vypočítanú daň v plnej výške

Výška daňovej licencie

Hodnota daňovej licencie pre podané daňové priznanie za rok 2016 ostáva nezmenená. Rozlišujeme tri základné kategórie a k nim prislúchajúcu výšku daňovej licencie :

 • Daň.licencia = 480,- € – ak subjekt nie je platiteľom dane z pridanej hodnoty a jeho ročný obrat neprekročil 500 000,-€.
 • Daň.licencia = 960,- € – ak subjekt je platiteľom dane z pridanej hodnoty a jeho ročný obrat neprekročil čiastku 500 000,- €.
 • Daň.licencia = 2 880,- € – v prípade, ak subjekt prekročil za zdaňovacie obdobie ročný obrat 500 000,- €.

V prípade, že subjekt je zamestnávateľom osôb so ZŤP, daňová licencia je znížená o polovicu. Podmienku je, že podiel zamestnancov musí byť minimálne 20 % z celkového počtu zamestnancov. Pri výpočte podielu sa zohľadňuje priemerný evidenčný počet zamestnancov za zdaňovacie obdobie.

Ak subjekt podnikal v skrátenom počte mesiacov, nehradí celú výšku licencie, ale len alikvotnú čiastku za príslušný počet mesiacov podnikania (Subjekt podnikal od 01.01.-30.06., uhradí 6/12 z výšky daňovej licencie).

Kto neplatí daňovú  licenciu

V zákone sú definované aj situácie, kedy podnikateľ nie je povinný platiť daňovú licenciu. Najčastejšie ide o nasledujúce prípady :

 • Firme prvýkrát vznikla povinnosť podať daňové priznanie za zdaňovacie obdobie – to znamená, že novo-vzniknuté firmy prvý rok daňovú licenciu jednoducho neplatia. (s výnimkou daňovníka, ktorý vznikol ako právny nástupca daňovníka zrušeného bez likvidácie – napr. s.r.o., ktorá vznikla splynutím)
 • ide o subjekt, ktorý nebol založený za účelom podnikania – napr. občianske združenie, politická strana, rozpočtová a príspevková organizácia, tzv. „neziskovky“ a pod.
 • subjekt prevádzkuje chránenú dielňu alebo chránené pracovisko
 • daňovník vstúpil do likvidácie alebo bol na neho vyhlásený konkurz
 • firma bola zrušená z dôvodu zamietnutia konkurzu pre nedostatok majetku
 • daňovníkom je pozemkové spoločenstvo, ktoré nepresiahlo ročný obrat 10 000 € a dosahuje príjmy len z poľnohospodárskej činnosti
 • iné zákonom definované prípady

Kedy je daňová licencia splatná ?

Daňová licenciu je potrebné uhradiť v rovnakom termíne, ako nám zákon prikazuje podať daňové priznanie a zaplatiť daň – a to do 31.03.2017.

Lehotu na podanie daňového priznania je možné predĺžiť. V prípade, že tak urobíte (informujete daňový úrad o odklade podania svojho daňového priznania oznámením), je aj splatnosť daňovej licencie posunutá o dátum, ktorý ste uviedli v oznámení.

Ako možno daňovú licenciu započítať

V prípade, ak vám ako firme vznikne daňová povinnosť, ktorá je nižšia ako daňová licencia, poprípade dosiahnete stratu a vaša výška dane by mala byť nulová, vzniká kladný rozdiel medzi výškou daňovej licencie a vašou skutočnou vypočítanou daňou z príjmov. V jednoduchosti povedaná, musíte zaplatiť viac ako vám vyšla výška dane v daňovom priznaní. O rozdiel, ktorý ste zaplatili naviac v porovnaní s vašou skutočne vypočítanou daňou, neprichádzate. V takomto prípade máte možnosť v ďalších 3 bezprostredne nasledujúcich zdaňovacích obdobiach si o tento rozdiel znížiť výšku daňovej povinnosti, ktorá vám vznikne nad rámec daňovej licencie. Pre ilustráciu uvádzam nasledovný príklad :

Vaša Firma, s.r.o. je neplatca DPH a váš obrat za rok 2016 nepresiahol sumu 500 000 €. Výška daňovej licencie tak bude 480,- €. V roku 2017 Vaša Firma, s.r.o. si vypočítala za rok 2016  výšku dane 180,- €.  Vypočítaná daň je nižšia ako daňová licencia, Vaša Firma, s.r.o. musí zaplatiť daňovú licenciu – v tomto prípade 480,- €. Rozdiel medzi daňovou licenciou a skutočnou daňovou povinnosťou je 300,- € (480 – 180). Znamená to, že za rok 2016 ste zaplatili o 300,- € vyššiu daň, ako bola skutočne vypočítaná daňová povinnosť v daňovom priznaní.  V roku 2017 Vaša Firma, s.r.o. je stále neplatca DPH a rovnako tak nepresiahne ročný obrat nad 500 000,- €. Zároveň v tomto roku 2017 dosiahne zisk a vypočíta svoju daňovú povinnosť vo výške 800,- €. Keďže daňová povinnosť je vyššia ako daňová licencia môže si odpočítať navyše zaplatenú daň  300,- € z predchádzajúceho roka. Za rok 2017 tak Vaša Firma, s.r.o. zaplatí daňovému úradu 500,- € (800 – 300).

Zrušenie daňových licencií od roku 2018

Podľa aktuálneho návrhu, daňové licencie budú platné posledný krát už len v roku 2017, ak si podnikateľ uplatňuje účtovné obdobie kalendárny rok. Znamená to, že naposledy by sme mali platiť daňovú licenciu v roku 2018 pri podávaní daňového priznania právnickej osoby za rok 2017. Započítanie uplatnenej daňovej licencie a daňovej povinnosti za prechádzajúce roky bude možné aj po 31. decembri 2017. Ak dôjde k zmene, a daňové licencie ostanú naďalej platné, budeme vás o tom informovať.

Nemali by o tomto článku vedieť aj vaši známy?