Daň z motorových vozidiel za rok 2016

Január je mesiacom, s ktorým sa pravidelne spája povinnosť v lehote do 31.01.2017 podať a zaplatiť daň z motorových vozidiel za predchádzajúci rok. V porovnaní s minulým rokom nedošlo k žiadnym zmenám, vzor tlačiva priznania ako aj jednotlivé sadzby dane ostali zachované. Podanie daňového priznania a ani termín zaplatenia dane nie je možné posunúť. Pri nedodržaní termínu hrozí sankcia vo výše od 30,- až 16 000,- EUR.

Kto je povinný podať daňové priznanie

Ak ste používali za rok 2016 motorové vozidlo na podnikateľské účely, ste povinný podať daňové priznania k dani z motorových vozidiel. Základným predpokladom je, že vozidlá majú evidenčné čísla v Slovenskej republike. Pozor však na to, že priznanie podávate za každé vozidlo, ktoré sa použilo na firemné účely, t.j. aj za vozidlá, ktorá nemáte v evidencii majetku. Ide napríklad o situáciu, ak  zamestnanec použije svoje súkromné vozidla na pracovnú cestu  a firma mu preplatí cestovné náhrady – aj za takéto vozidlo ste povinný ako firma podať daňové priznanie a zaplatiť daň.

Sadzba dane

Základ dane tvorí pri :

 • osobných vozidlách kategórie L a M1 – zdvihový objem valcov motora v cm3
 • úžitkové vozidlách a autobusy (M2, M3, N1 – N3 a O1 – O4) – najväčšia prípustná celková hmotnosť alebo celková hmotnosť v tonách a počet náprav podľa dokladu
 • Elektromobily kategórií L, M a N – výkon motora v kW

Jednotlivé sadzby dane sú súčasťou prílohy č.1 zákona č. 361/2014 Z. z. o dani z motorových vozidiel: https://www.financnasprava.sk/_img/pfsedit/Dokumenty_PFS/Legislativa/2015.02.19_Zak_DMV_4.pdf (strana 10-11).

Zmena ročných sadzieb v závislosti od veku vozidla

V závislosti od dátumu prvej evidencie vozidla (t.j. od veku vozidla) sa sadzba dane upravuje percentuálnym znížením alebo zvýšením základnej sadzby dane nasledovne:

 1. percentuálna zľava vo výške:
  • 25 % počas prvých 36 kalendárnych mesiacov počnúc mesiacom prvej evidencie vozidla,
  • 20 % počas nasledujúcich 36 kalendárnych mesiacov (od 37. do konca 72. kalendárneho mesiaca),
  • 15 % počas nasledujúcich ďalších 36 kalendárnych mesiacov (od 73. do konca 108. kalendárneho mesiaca).
 1. Ročná sadzba dane bez úpravy:
  • sa použije počas ďalších nasledujúcich 36 kalendárnych mesiacov (od 109. mesiaca do konca 144. kalendárneho mesiaca).
 1. Ročná sadzba dane sa zvýši o:
  • 10 % počas nasledujúcich 12 kalendárnych mesiacov (od mesiaca do konca 156. kalendárneho mesiaca),
  • 20 % pre vozidlá, ktoré majú viac ako 156 kalendárnych mesiacov vrátane mesiaca prvej evidencie vozidla.

Pri vzniku a zániku daňovej povinnosti v priebehu zdaňovacieho obdobia zaplatíte iba pomernú časť dane, podľa počtu kalendárnych mesiacov, v ktorých sa vozidlo používalo na podnikanie.

Vznik a zánik daňovej povinnosti

Vznik daňovej povinnosti nastáva vždy v prvý deň v mesiaci, v ktorom sa vozidlo stalo predmetom dane, resp. sa začalo používať na podnikateľské účely. Znamená to, že ak firma obstarala automobil a začala ho používať odo dňa 20.03.2016, vznikla jej daňová povinnosť od 01.03.2016.

Zánik daňovej povinnosti nastáva posledný deň v mesiaci, v ktorom došlo:

 • k vyradeniu alebo dočasnému vyradeniu vozidla z evidencie vozidiel,
 • ukončeniu alebo prerušeniu podnikania,
 • zániku daňovníka bez likvidácie,
 • zmene držiteľa vozidla,
 • ukončeniu použitia vozidla, v dokladoch ktorého je ako držiteľ zapísaná osoba, ktorá zomrela, zanikla, bola zrušená alebo nepoužíva vozidlo na podnikanie.

Napríklad, ak firma vyradila 20.03.2016 zo svojej evidencie vozidlo, ktoré používal na podnikanie (napríklad z dôvodu predaja), dátum zániku daňovej povinnosti pripadá na 31.03.2016.

Podanie a zaplatenie dane z motorových vozidiel

Daňové priznanie podáva podnikateľ podľa trvalého pobytu, resp. podľa sídla právnickej miestne príslušnému daňovému úradu (t.j. ak máte ako právnická osoba sídlo v Trenčíne, podávate daňové priznanie DÚ Trenčín)

Daň treba zaplatiť na osobný účet daňovníka, pričom je dôležité použiť prečíslie účtu 501163. Tvar účtu bude tak nasledovný : 501163- osobný účet daňovníka/8180. Variabilný symbol na zaplatenie dane z motorových vozidiel za zdaňovacie obdobie roku 2016 je 1700992016.

Pri výpočte dane nezabudnite vypočítať aj predpokladanú daň za každé vozidlo, ktoré bude predmetom dane, teda bude sa používať na podnikateľské účely v roku 2017.

Na výpočet dane a jej zaplatenie nezostáva už veľa času. Využite preto možnosť obrátiť sa na našu spoločnosť, daňové priznanie vyplníme za vás.

Nemali by o tomto článku vedieť aj vaši známy?